دوک سپید بزرگترین مرجع معرفی و خرید و فروش عمده در صنوف خرازی، پوشاک، پارچه ، فرش و موکت  و ماشین آلات و تجهیزات دوخت و بافت بدون واسطه است.

در دوک سپید می توانید در دسته بندی های مختلف کلیه کالاهای خود را با قیمت عمده خرید و فروش نمایید.

فضایی برای کسب وکار. تولیدکنندگان و فروشندگان از هر جای ایران می‌توانند با ساخت غرفه کسب‌وکار خودشان را راه بیندازند و فروشی راحت‎، امن و پررونق را تجربه کنند.

چرا دوک سپید؟

درگاه پرداخت امن

ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دردﺳﺮﻫﺎی اداری، ﺻﺎﺣﺐ درﮔﺎه اﻣﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮﯾﺪ.

ﻃﺮح‌ﻫﺎی ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ

ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺸﺘﺮی‌ﻫﺎﯾﺘﺎن از ﺗﺨﻔﯿﻒ‌ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ.

ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ

ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪار، در ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺴﺐ‌وﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺴﺘﯽ

ﻣﺤﺼﻮﻟﺎﺗﺘﺎن را ﺳﺮﯾﻊ‌ﺗﺮ و آﺳﺎن‌ﺗﺮ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ی ارﺳﺎل را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ.

ﻓﻀﺎی آﻣﻮزﺷﯽ

در ﺑﺎﺳﻠﺎم، ﻓﻨﻮن و روش‌ﻫﺎی ﮐﺴﺐ‌وﮐﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﺑﺪون ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن‌ﺗﺎن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺎ، وﻗﺖ‌ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﮐﺴﺐ‌و‌ﮐﺎرﺗﺎن ﮐﻨﯿﺪ.

مراحل فروش در دوک سپید

1

ثبت نام

2

انتخاب محصول

3

سبد خرید

4

درگاه پرداخت

5

ارسال محصول

پشتیبانی

همه ی هفته ،تمام ساعت شبانه روز، ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن  ﺳﻔﺎرش‌ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ، از ﻟﺤﻈﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺗﺎ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن تان.

سوالات متداول

کارمزد دوک سپید از هر تراکنش موفق ۹ درصد می‌باشد.

سفارش را تولید و بسته‌بندی کرده و از طریق پست ارسال کنید، و تمامی این مراحل را در پنل مدیریت غرفه اعلام کنید.

مشتری هنگام خرید از غرفه هزینه ارسال را نیز پرداخت می‌کند، اما مدیریت آن با غرفه‌دار است که در هنگام تسویه عین این مبلغ به غرفه‌دار تعلق می‌گیرد.

تسویه حساب دو شرط دارد: ۱- مراحل سفارش تا انتها توسط غرفه‌دار ثبت شده باشد – حتماً بارکد پستی برای سفارش درج شده باشد ۲- رضایت مشتری روی سفارش ثبت شده باشد در این صورت حداکثر 24 ساعت بعد از درخواست شما، دو ک سپید با شما تسویه می‌کند.

ﺑﺮای ﺷﺮوع آﻣﺎده‌اﯾﺪ؟

 

ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻟﺎ به ﺟﻤﻊ دوک سپیدی ها ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ و ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ

را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ.